หน้าหลัก
รายการตรวจ
คำแนะนำ
นัดตรวจชาย
นัดตรวจหญิง
ยกเลิกนัด
พิมพ์ใบนัด
การส่งผล
ติดต่อเรา*** หมู่เลือด (Blood Group) ตรวจเฉพาะผู้รับบริการรายใหม่ ครั้งแรกครั้งเดียว
*** ตรวจสุขภาพคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ วันเสาร์ มีค่าแพทย์เพิ่มอีก 400 บาท จากราคาที่ระบุ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
268/1 ถนนพระราม 6  ราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 โทร. 02-202-6800 , 02-202-6888